Transport-Logistik-Fjärrtransport

Fair Transport

Var med och bidra till en bättre framtid!

Du som köper transporter har ett stort ansvar. Det räcker inte med att de transportörer som upphandlas har de tillstånd som krävs för att utföra en transport och att de följer lagar, regler och riktlinjer. Du måste också verka för att upphandla transportörer som tar socialt ansvar för sina medarbetare, som är miljömedvetna och tänker klimatsmart och som jobbar aktivt med trafiksäkerheten.

Ett moraliskt ansvar
Åkerinäringen är under mycket hård konkurrens vad gäller pris och en billig transport är sällan eller aldrig en bra affär. Åkeriföretag som pressas att sälja sig billigt har så småningom inte råd att se över och laga sina fordon, de får svårt att investera i bättre bilar med energisnåla motorer, personalen får sällan den lön de har rätt till och än mindre försäkringar och avsättning till den nödvändiga pensionen. Låga priser kan också leda till att åkeriföretagen tvingas tumma på trafiksäkerheten.

Tillsammans har vi säljare och köpare av transporter ett gemensamt ansvar för att inte bidra negativt på miljö och människors hälsa. I Fair Transport ersätts priskonkurrens med hållbarhetskonkurrens. Ett Fair Transport-företag berättar inte bara vad de gör utan även hur de gör det. Och deras redovisningar kan bli granskade i en oberoende kontroll.

En hållbar affär
Fair Transport är en hållbar affär för alla inblandade. För oss som säljer transporter och för dig som köper dem. För dina kunder och konsumenter, liksom för hela samhället.

Köper du en Fair Transport köper du inte bara en transport från ett åkeriföretag som lever upp till lagens krav vad gäller trafiksäkerhet, utsläpp och arbetsmiljö. Som inte bara erbjuder schyssta villkor för de som kör, tar hänsyn till medtrafikanter och ständigt förbättrar energieffektiveten. Du köper också en transport från ett åkeriföretag som mäter, öppet redovisar och tar ansvar för en ständig förbättring.

Mot en ljusare framtid
Behovet av transporter kommer inte att minska inom överskådlig tid, snarare spås en stor ökning. Därmed växer förstås även ansvaret för att dessa transporter sker så säkert, klimatsmart och ansvarsfullt som möjligt.

Med Fair Transport skapar vi på åkarnas initiativ de kanske tuffaste kraven i hela världen för transporter. Och det är verkligen på tiden. I dag – när många är medvetna om varornas ursprung, hur djuren har haft det och om arbetarna får avtalsenliga löner – är det fortfarande få som frågar hur transporten har gått till. Nu sätter åkerinäringen fokus på transporterna genom att gå först och ställa höga krav på oss själva.

Det är dags att knyta ihop de kravmärkta varorna till kravmedvetna konsumenter med en hållbar transport! På så vis blir hela kedjan äntligen komplett för ett ansvarsfullt samhälle.

Vad krävs av ett Fair Transport-företag?
För att kunna bli ett Fair Transport-företag krävs att företaget redovisar sitt arbete vad gäller arbetsmiljöansvar, kvalitets- och miljöansvar samt trafiksäkerhetsansvar genom att fylla i formulär här på webben.

Företaget får svara på ett antal frågor kring respektive område, samt bilägga dokumentation i form av till exempel policyer. Företaget ska dessutom beskriva sina mål och hur man följer upp dem, liksom hur man planerar för en ständig förbättring, bland annat genom redovisning av interna utbildningskrav.

När redovisningen är gjord blir resultat tillgängligt för transportköpare som vill vara med och ta sitt ansvar för en hållbar affär.

Läs mer om Fair Transport här